Skip to main content

Popular

Recent

В помощ избирателите

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА  29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ .

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

ТЗ ГРАО СОФИЯ-ГРАД

Информация за компенсиране на неприети деца в общински детски градини за летния период 

Уважаеми родители,

Периодът за компенсиране за неприети деца в детски градини за летните месеци е от 01.07. до 14.09.2023 г. Срокът за подаване на документи за компенсиране е 05.10.2023 г.

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно с искането:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

или

– фактура + касов бон (при плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Няма да бъдат приемани документи с вписан различен период за компенсиране, както и с непълен набор финансови документи!!!

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

*Документи, подадени след срока (05.10.2023 г.) няма да бъдат разглеждани.

Прикачени файлове

Мост над река Владайска.

Уважаеми граждани,
Във връзка с аварийното състояние на пешеходния мост над река Владайска
и изграждането на ново съоръжение, попадащо в обхвата му за обект
„Реконструкция на ул. „Народен герой“ от бул. „Цар Борис III” до ул.
„Любляна“  от 02.08.2023г. моста ще бъде демонтиран.
Извинете ни за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!

Обява за работа ГД


ОБЯВЛЕНИЕ

СО-район „Овча купел“, в качеството си на изпълнител на проект № BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансиран от „Европейски социален фонд Плюс“

ОБЯВЯВА ПОДБОР

на персонал за следното работно място:

Персонал помощ в дома (домашна помощница) – 1 (един) брой.

Описание на длъжността:

 • Предоставя почистване и грижи в дома на включените в графика потребители;
 • Участва в работата на екипа;
 • Оказва съдействие на другите членове на екипа, предоставящи услугата на терен, при възникнала необходимост;
 • Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
 • Изготвя отчетната документация за извършената работа и обслужените потребители;
 • Изпълнява коретно, качествено и в срок поставените му задачи;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Минимална степен на завършено образование: основно
 • Област на завършено образование: не се изисква
 • Професионален опит: не се изисква
 • Предимство: наличие на професионален опит в социалните услуги или проекти със здравна/социална насоченост.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

 • Заявление за участие в конкурса (по образец);
 • Копия от документи за придобитото образование и допълнителни квалификации
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 • Автобиография (свободен текст);
 • Декларация за съгласие за ползване на лични данни.

Работно време и заплащане:

 • Работно време: 8-часов работен ден;
 • Брутно възнаграждение: 1 600 (хиляда и шестстотин) лв.
 • Вид договор: срочен трудов договор за срока на действие на проекта

Документите следва да се подават лично от всеки кандидат в сградата на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III” № 136В , Деловодство всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа.

.

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ