Skip to main content

Popular

Recent

Стартира прием на заявления за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини или училища

СО – район „Овча купел“ стартира прием на заявления за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини или училища.

Ако през учебната 2020/2021 г. детето Ви не е прието в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места, имате право да кандидатствате за получаване на средства за компенсация. Това гласи Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, която е приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.

 

 1. Срок за подаване на заявленията

Заявлението за учебната 2020/2021 година се подава до 30 април 2021 в районната  администрация по настоящ адрес на детето.

 За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 година.

 

 1. Условия за кандидатстване

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;

2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;

4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;

6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

 

 • Необходими документи за кандидатстване:

             Заявление по образец

 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 • Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Компенсирането е за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас.

Документи се приемат всеки работен ден в Деловодството на СО – район „Овча купел“ от 8:30 до 17:00 ч. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 ЗАЯВЛЕНИЕ – (заявление 76)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДНИЯ МЕСЕЧЕН РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ

 

 

 

Прикачени файлове

ВАЖНО! ИЗБОРИ-НС! ОБУЧЕНИЕ НА СИК!

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии,

 

На 29 март /понеделник/ от 18:30 ч. и на 30 март /вторник/ от 18:30, РИК-25 София ще проведе онлайн обучение за членовете на СИК. Двете обучения ще бъдат идентични.

ТУК може да се включите на 29 март от 18:30 –Join conversation (microsoft.com)

ТУК може да се включите на 30 март от 18:30 –Join conversation (microsoft.com)

 

Обучението ще бъде под формата на уебинар, което означава че членовете на СИК ще имат възможността да участват, чрез интернет връзка в реално време и няма да има ограничения в броя на присъстващите на обучението. То ще се осъществи чрез онлайн платформата MS TEAMS на Microsoft.

 

Инструкция за използване на Microsoft Teams за включване към видеоконферентна среща като зрители

Промяна в Договор за гаранция при строителството на елементите на техническата инфраструктура и зелена система на територията на Столична община, касаеща частните инвеститори и фирмите.

Съобщение

 

До всички заинтересовани лица

 

Във връзка с подписване на договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура съгласно „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО“,

От 12.03.2021г. има  промяна в Договор за гаранция при строителството на елементите на техническата инфраструктура и зелена система на територията на Столична община, касаеща частните инвеститори и фирмите.

Промяната е в чл.2 , ал. 1, ал.2, ал.3

 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на необходимите строително-монтажни работи /СМР/, предмет на настоящият договор, е 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от датата на подписването му. В случай, че строително – монтажните работи не могат да бъдат изпълнени в рамките на този срок, преди изтичането му следва да се сключи допълнително споразумение  към договора за удължаването му, но с не повече от същия период от време.

           (2) Съгласно чл.3, ал. 4 от Наредба на Столичен общински съвет за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на столична община (загл. доп. – решение № 660 по протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.), Изпълнителя изгражда своите мрежи, съгласно заявените от него инвестиционни намерения при съобразяване със строителната програмата на общината за текущата година.

(3) Протоколът образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура и разрешението за строеж, в копие се представя своевременно в дирекция УАТ на Столична община и в дирекция „Строителство“ към Направление „Обществено строителство“ на Столична община за отчитане/проследяване/ срока на договора.

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ