Skip to main content

Popular

Recent

Списък с допуснати кандидати

СПИСЪК

 

                    за допуснатите и недопуснатите кандидати

до конкурс за длъжността Старши експерт „Общинска собственост и жилищен фонд“ в отдел „Управление на общинската собственост, жилищния фонд и търговска дейност“ на СО – район „Овча купел”

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед РОК22-РД09-198 от 10.06.2022 г. на Кмета на СО – район „Овча купел”, реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Д. Деведжиева с вх. № РОК22-ГР94-454/26.05.2022 г.
 2. Т. Тодоров с вх. № РОК22-ГР94-454-(1)/31.05.2022 г.
 3. М. Стоянова с вх. № РОК22-ГР94-454-(2)/03.06.2022 г.

 

Недопуснати до конкурс  кандидати:   

   

 1. Д. Димитрова – с вх. № РОК22-ГР94-454-(3)/08.06.2022 г.  –  не отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността –  професионален опит една година и/или V младши ранг.

 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 24.06.2022 г. от 10 часа в сградата на СО – район „Овча купел”, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 В / ет. 2 – заседателна  зала / .

Интервюто с успешно издържали теста кандидати  ще се проведе на 24.06.2022 г. от 12:00 часа в сградата на СО-район „Овча купел” –  в заседателната зала  – ет. 2.

 

Председател:                  П

/инж. Георги Чичков /

 

Дата: 16.06.2022 г.

гр. София

Обявление съгласно чл.20 ал.5 от НРНПОООПРУТСО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на
район „Овча купел“ СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №РОК22-РД09-204/15.06.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП – план за регулация(ПР) и план за застрояване(ПЗ) за преструктуриране на м. „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ с прилагане на чл.22, ал.8 от ЗУТ; заедно с план-схеми по чл.108 от ЗУТ. Представянето на проекта-ще се проведе на 30.06.2022г. от 17,30ч. във физкултурния салон на 88 СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. „Димитър Попниколов“ №7 .

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1 или на e-mail: „so_ok@ovchakupel.bg“ до 14.07.2022г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика, телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.
Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 27.07.2022г. от 17,30ч. във физкултурния салон на 88 СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. „Димитър Попниколов“ №7.

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/311

 

Прикачени файлове

Обявление съгласно чл.20 ал.5 от НРНПОООПРУТСО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на
район „Овча купел“ СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №РОК22-РД09-203/15.06.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ИПУР с изменение на границите на кв.231“а“ и създаване на нови кв.231“а“ и 231“б“, ИПРЗ в кв.231“а“ и нов кв.231“б“ по плана на м.“Цар Борис ІІІ-2ч.“; заедно с план-схеми по чл.108 от ЗУТ и транспортен анализ. Представянето на проекта-ще се проведе на 22.06.2022 г. от 17,30ч. в заседателната зала на административната сграда на района с адрес : Бул.“Цар Борис ІІІ“ №136“в“.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1 или на e-mail: „so_ok@ovchakupel.bg“ до 05.07.2022г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика, телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.
Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 18.07.2022г. от 17,30ч. в заседателната зала на административната сграда на района с адрес : Бул.“Цар Борис ІІІ“ №136“в“.

Към проектите >

Прикачени файлове

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ