Skip to main content

Popular

Recent

График за провеждане на мероприятия по контрол на бълхи и комари

Уважаеми съкварталци,

В изпълнение на задълженията на фирмата изпълнител към СО по Договор №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г. Ви информирам за съгласуваните от Дирекция “Зелена система” индикативни графици за провеждане на предстоящите мероприятия за контрол на комари и бълхи на територията на Столична община, както следва:
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА БЪЛХИ
19.07.2023г. от 06:00-10:00ч.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КОМАРИ
18.07.2023г. от 06:00-10:00ч.
Графиците ще бъдат спазени при позволяващи дейността метеорологични условия!

ЕТАП 2 ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II”

Уведомяваме гражданите на район „Овча купел“, че Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува в
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България (ИСУН 2020) процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II”. Процедурата е
втори етап от изпълнението на подмярка  към компонент „Нисковъглеродна
икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ  по настоящата процедура са Сдруженията на
собствениците (СС), създадени по реда на Закона за управление на
етажната собственост (ЗУЕС), които ще се обръщат за партньорство към
районните администрации, на чиято територия се намира тяхната
сграда/блок-секция/ или група от свързани блок-секции, като за целта
подават заявление за участие в процедурата по образец.
Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат
подавани само в партньорство с районната администрация на район „Овча
купел“, на чиято територия се намира сградата.
Районът ще бъде ВОДЕЩ ПАРТНЬОР в проекта и ще изпълнява функциите по
неговото административно и финансово управление, както и отчитането му
пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД).
I.    Обекти, допустими за кандидатстване – Многофамилни жилищни сгради,
проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са
най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата
следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която
най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от
жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).
……………….
IV.    Условия за кандидатстване и необходима проектна готовност:
Крайните получатели – СС, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за
партньорство към районната администрация, на чиято територия се намира
тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават
заявление за участие по образец. За сградата/блок-секцията/групата от
свързани блок-секции следва да бъдат представени и:
•    Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни
характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от
ЗЕЕ;
•    Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с
удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и
Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава
трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
•    Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или
други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната
собственост;
•    Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните
обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
•    Други документи необходими за въвеждане в система ИСУН 2020:
•    Формуляр за кандидатстване – попълва се електронно в ИСУН 2020;
•    Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при
кандидатстване (Приложение №1) – попълва се към Формуляра за
кандидатстване в ИСУН 2020;
•    Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона
за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в
публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ;
•    Документи- сканирани /Протоколи от Решения/ удостоверяващи взети от СС
и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по
процедурата за изпълнение на ЕТАП II от подмярка 1 „Подкрепа за
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция
„Енергийна ефективност в сграден фонд“ на НПВУ;
•    Партньорско споразумение – подписано от управителя на Сдружението н
асобствениците и от кметна на ОБЩИНАТА (Приложение №2) – подава се във
формат сканирано копие;
•    Обобщена Количествено-стойностна сметка КСС бюджет- подава се във
формат EXCEL; ОТ ОБЩИНАТА
•    Декларация за държавни/минимални помощи, подписано от управителя на СС
  (Приложение №3) – подава се във формат сканирано копие;
V.    Срок за кандидатстване:
Крайният срок за кандидатстване  с ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – папките се
подават 2 екцземпляра и на диск в РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ до 17:00ч на
12.12.2023г, за да бъдат обработени от водещия партньор. /район Овча
купел/

СО-район “Овча купел” стартира изпълнението на проект “Туризъм и спорт в Люлин планина”

 

Уважаеми съкварталци,

СО-район „Овча купел“ изпълнява проект „Туризъм и спорт в Люлин планина“,  финансиран от Столична община във връзка с изпълнението на Стратегията за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност  „СОФИЯ СПОРТУВА“ (2022 г. – 2030 г.).

Ако Вие сте:

 • Ученици
 • Студенти
 • Хора в трудоспособна възраст
 • Хора в пенсионна възраст
 • Хора в неравностойно положение
 • Хора от социално изключени групи

Включете се в проекта и нека заедно да:

 • Идентифицираме вече съществуващи туристически пътеки и поляни за игри и отдих в планината;
 • Намерим и маркираме нови такива;
 • Изградим места за почивка – пейки, маси и навеси от дърво, изработени от доброволци;
 • Ще организираме 4 похода всеки уикенд през септември 2023 г.;
 • Ще обходим и почистим планината в масовия поход през Европейската седмица на спорта /23-30.09.2023 г./.

Период на проекта: 1.06.2023 г. до 30.09.2023 г.

За повече информация, моля, свържете се с Мария Тенчева – Ръководител на проект „Туризъм и спорт в Люлин планина“, тел. 088 480 47 40, e-mail: m_tencheva@ovchakupel.bg

СО-район “Овча купел” стартира изпълнението на проект “Лечебна гимнастика и рехабилитация за възрастни хора”

Уважаеми съкварталци,

СО-район „Овча купел“ изпълнява проект „Лечебна гимнастика и рехабилитация за възрастни хора“, финансиран от Столична община във връзка с изпълнението на Стратегията за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност „СОФИЯ СПОРТУВА“ (2022 г.-2030 г.)

Ако Вие сте в пенсионна възраст

Включете се безплатно в следните активности:

 • Лечебна физкултура
 • Рехабилитация
 • Туризъм на открито

Период на проекта: 1.06.2023 г. до 30.09.2023 г.

За повече информация, моля, свържете се с Мария Тенчева – Ръководител на проект „Лечебна гимнастика и рехабилитация за възрастни хора „:

тел. 088 480 47 40, e-mail: m_tencheva@ovchakupel.bg

 

 

СО район “Овча купел” стартира изпълнението на проект “Грижа в дома в Столична община”

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Стартира предоставянето на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.

С този проект се осигурява продължаване и надграждане на услугите от патронажен тип. Основната му цел е почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“ да бъде предоставяна на нуждаещи се хора в столицата. Предвижда се за период от 12 месеца да бъдат обхванати 1 530 потребители, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда.  Целеви групи по този проект са лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Услугата включва следните дейности, насочени към потребителите:

 • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
 • доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 • превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Общата стойност на проекта е 8 021 239,20 лв. (в това число: 5 614 867,44 лв. европейско финансиране и 2 406 371,76 лв. национално съфинасиране).

Съгласно изискванията на Управляващия орган, с решение на Столичния общински съвет и със заповед на кмета на Столична община, предоставянето на услугата „грижа в дома“ (като услуга от общ икономически интерес) е възложено на 14 самостоятелни доставчика – второстепенни разпоредители с бюджетни средства:

– Район „Витоша“, Район „Възраждане“, Район „Изгрев“, Район „Кремиковци“, Район „Лозенец“, Район „Младост“, Район „Оборище“, Район „Овча купел“, Район „Панчарево“, район „Слатина“, Район „Средец“, Район „Студентски“, Район „Триадица“.

– Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община.

 

За повече информация по проекта, гражданите могат да се свържат с екипите на 14-те доставчика, на посочените по-долу телефони или по електронна поща.

 

 

 

 

 

Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“

 

ДОСТАВЧИЦИ КОНТАКТИ ЗА ГРАЖДАНИ
 

1.

 

ВИТОША

 

Мирела Константинова, моб. тел. 0887 002 877;

ел. поща: v.ivanova@raionvitosha.eu

 

8.

 

ОВЧА КУПЕЛ

моб. тел. 0884 80 47 40;

ел. поща: so_ok@ovchakupel.bg

 

2.

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

Биляна Димитрова, моб. тел. 0887 309 389;

ел. поща: info@so-vazrajdane.bg

 

9.

 

ПАНЧАРЕВО

 

моб. тел. 02/976 05 05;

ел. поща: info@pancharevo.org

 

3.

 

ИЗГРЕВ

 

Е. Митева (гл. диспечер) моб. тел .0882 240 251;

ел. поща: e.miteva@so-izgrev.bg

 

10.

 

СЛАТИНА

 

тел. 02/97 33 263;

ел. поща: info@so-slatina.org

 

4.

 

КРЕМИКОВЦИ

 

02/994 54 91 (вътр. 264);

ел. поща: grijavdoma2023_kre@abv.bg

 

11.

 

СРЕДЕЦ

 

Радка Стаматова

тел. 02/948 43 10; моб. тел. 0887 610 015;

ел. поща: r.stamatova@sredec-sofia.org

 

5.

 

ЛОЗЕНЕЦ

 

моб. тел. 0882 492 680;

ел. поща: zaedno@lozenets.eu

 

12.

 

СТУДЕНТСКИ

 

Елена Велева, моб. тел. 0886 94 94 29;

ел. поща: eveleva@studentski.bg

Весела Овчарова, моб. тел. 0889 666 044;

ел. поща: vovcharova@studentski.bg

 

6.

 

МЛАДОСТ

 

Ивона Младенова (диспечер) тел. 02/90 67 657;

ел. поща: i.mladenova@mladost.bg

 

13.

 

ТРИАДИЦА

 

Радка Близнакова, нач. отдел, тел. 02/8054 138;

Илияна Жотева, мл. експерт, тел. 02/8054 141;

ел. поща: socialni_politiki@triaditza.org

 

7.

 

ОБОРИЩЕ

 

Диана Славкова, тел. 02/815 76 35;

Елена Дамянова, тел. 02/815 76 41;

ел. поща:  oborishte@rayon-oborishte.bg

 

14.

 

ДИРЕКЦИЯ „ИХУПП“ на СО

(за останалите 11 района)

 

Главни диспечери:

Адриана Илова, тел. 02/8035 912 a.ilova@sofia.bg

Боряна Стоянова, тел. 02/8035 901; b.stoyanova@sofia.bg

 

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ