Skip to main content

Popular

Recent

Компенсации за неприети деца в детски градини

Уважаеми родители,

Срокът за кандидатстване за компенсации за неприети в детски градини деца за периода 01.07-14.09.2022 г. е 05.10.2022 г.

Искане можете да изтеглите оттук – Искане07-09.2022

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В.

Прикачени файлове

Компенсации за неприети деца в детски ясли

Уважаеми родители,

Срокът за кандидатстване за компенсации за неприети деца в детски ясли е 05.10.2022 г.

С изискванията за кандидатстване можете да се запознаете тук – ИзискванияЯсли

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно със заявлението:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

– фактура + касов бон при (плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Заявление за компенсации може да изтеглите оттук – ЗаявлениеЯсли

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

*Документи, подадени след срока (05.10.2022 г.) няма да бъдат разглеждани.

Прикачени файлове

Обявление съгласно чл.20 ал.5 от НРНПОООПРУТСО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на
район „Овча купел“ СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №РОК22-РД09-204/15.06.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП – план за регулация(ПР) и план за застрояване(ПЗ) за преструктуриране на м. „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ с прилагане на чл.22, ал.8 от ЗУТ; заедно с план-схеми по чл.108 от ЗУТ. Представянето на проекта-ще се проведе на 30.06.2022г. от 17,30ч. във физкултурния салон на 88 СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. „Димитър Попниколов“ №7 .

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1 или на e-mail: „so_ok@ovchakupel.bg“ до 14.07.2022г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика, телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.
Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 27.07.2022г. от 17,30ч. във физкултурния салон на 88 СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. „Димитър Попниколов“ №7.

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/311

 

Обявление съгласно чл.20 ал.5 от НРНПОООПРУТСО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на
район „Овча купел“ СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №РОК22-РД09-203/15.06.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ИПУР с изменение на границите на кв.231“а“ и създаване на нови кв.231“а“ и 231“б“, ИПРЗ в кв.231“а“ и нов кв.231“б“ по плана на м.“Цар Борис ІІІ-2ч.“; заедно с план-схеми по чл.108 от ЗУТ и транспортен анализ. Представянето на проекта-ще се проведе на 22.06.2022 г. от 17,30ч. в заседателната зала на административната сграда на района с адрес : Бул.“Цар Борис ІІІ“ №136“в“.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1 или на e-mail: „so_ok@ovchakupel.bg“ до 05.07.2022г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика, телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.
Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 18.07.2022г. от 17,30ч. в заседателната зала на административната сграда на района с адрес : Бул.“Цар Борис ІІІ“ №136“в“.

Към проектите >

Предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от изгубване

Столичния общински съвет прие Решение (№ 270 от 21.04.2022г.), за предоставянето на 250 броя GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от изгубване. Също така, към тях ще бъдат предоставяни и SIM карти, към които да бъде инсталирано приложение за проследяване, което ще бъде с 2 (две) години безплатен абонамент.

 Желаещите да получат комплект – устройство и SIM карта, трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да са получили резултат от ММSE (Mini-Mental State Examination – Кратка скала за оценка на когнитивните функции) тест под 27 точки. Т.е. от 25 до 27 точки се обхващат хората в преддементна фаза, а от 21 до 24 точки, от 10 до 20 точки и от 0 до 10 точки са съответно хората в лек, умерен и тежък стадий на деменция;
 • ДА ИМАТ:
 • Настоящ адрес на територията на Столична община (всеки един от 24-те района на София – град)
 • Ако имат постоянен адрес (адрес по лична карта) на територията на Столична община, то да нямат настоящ адрес извън пределите й.
 • Непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходимите документи за кандидатстване са:

 • Заявление, което е по образец. – Заявление-GPS
 • Здравни документи:
 • Епикриза, или друг документ от невролог или невропсихолог, в който да са описани проведените специфични изследвания за поставяне на диагноза, както и да са упоменати резултатите от проведено невропсихологично изследване с ММSE тест и
 • Друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такива;
 • Декларация по образец, от лицето, за което се предвижда GPS устройството (Независимо дали ще кандидатства сам, или чрез свой роднина), че е съгласен да получи такова. (Линк)
 • Пълномощно, в случаите, когато Заявлението и придружаващите го документи ще се подават от пълномощник – Свободен текст и подпис на лицето, за което се предвижда GPS устройството.

 Документите могат да се подадат както лично, така и от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето), или от грижещ се за лицето човек, като задължително трябва, да се упомене в Пълномощното.

 • Документите се подават в запечатан плик, върху който се посочват трите имена на кандидата (човекът за когото ще е GPS устройството) и се адресират на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

 

КЪДЕ И КАК МОГА ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

 • Къде?
 • В Деловодството на Столична община, на ул. „Московска“ № 33.
 • В съответната Районна администрация, на която лицето е регистрирано по настоящ адрес (местоживеене), или по постоянен адрес (по лична карта, само когато няма друг настоящ адрес извън София-град.)
 • Как?
 • На хартия, по гореописания начин (запечатани в плик).
 • На електронен адрес (имейл на Столична община, или на съответната районна администрация), като целият пакет от документи следва да се сканира и в текста към имейла да се напише същото като на плика – че се кандидатства по Решение № 270 на Столичен общински съвет, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства и Трите имена на кандидата.

 Ако предадете на съответната Районна администрация пакета от документи (независимо дали на хартия, или електронно) те мигновено ще бъдат препратени към Столична община.

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Милка Колешанска – Старши експерт към Столична община

Тел. 0885/ 266 – 104

Имейл: mkoleshanska@sofia.bg

Прикачени файлове

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ