Skip to main content

Popular

Recent

заповеди № РД 09-150/28.05.2015г. и № РД 09-151/28.05.2015г.

ДО

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЦЕКОВ,

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЛОЗАНЧЕВА,

ДОНЧО НИКОЛОВ СЛАВЕЙКОВ,

собственици на бивш ПИ 68134.4168.12 по КК и КР

Уважаеми госпожо и господа,

съобщаваме Ви, че по искане на наследници на Донко Цветанов Вучков с входящ № АБ 9400-115/  20.04.15г.  Кметът  на  района  издаде  заповеди  №  РД  09-150/28.05.2015г.  и  №  РД  09-151/28.05.2015г.  за  идентификация  на  новообразувани  с  подробния  устройствен  план  зам.“Дърньов камък“  урегулирани поземлени имоти.  Същият  е одобрен с  Решение № 385 поПротокол 64/26.06.2014 г. на Столичния общински съвет и влязъл в сила на 15.09.2014 г.

Заинтересованите  лица  могат  да  се  запознаят  със  заповедите  срещу  документ  засамоличност и да ги обжалват в 14-дневен срок от настоящето съобщение на основание чл.215от Закона за устройство на територията. 

Приемно време : понеделник – 14.00 ÷ 16.00 ч.

четвъртък  – 14.00 ÷ 16.00 ч.