Skip to main content

Popular

Recent

Заповед относно местата за разхождане на кучета

З А П О В Е Д

№ РОК20-РД09-266 / 24.07.2020г.
На основание Заповед РД-09-1303/25.07.2011г. на Кмета на Столична община, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 11 и 12 от ЗМСМА, и Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци / кучета и котки / на територията на Столична община

ЗАБРАНЯВАМ :
Разхождането на животни:
1. На територията на детски градини,ясли и училища.
2. На територията на здравни заведения.
3. На територията на обособени детски и спортни площадки.
4. На територията на градски паркове и градини. Тази забрана не се отнася за местата, специално определени за целта със заповед от кмета на района..

РАЗРЕШАВАМ :
Разхождането на животни:

кв. „Овча купел”
1. Зелената площ ъгъла на ул. „Буземска и бул. „Овча купел“;
2. По протежението р. Владайска / ул. „Войводина могила”;
3. ул. „Народно хоро” – Зелена площ след ул. „Б. Бойчев”;

ж.к. „Овча купел-1”
1. На гърба на 88 СОУ „Димитър Попниколов”, между ул. „Кукуряк” / парк Кукуряк /;

ж.к. „Овча купел-2”
1. Пространството между ул. „761”, ул. „Братя Прошек” и бл. 401А;
2. Пространството между ул. „Иван Хаджийски и ул. „Промишлена”;
3. Пространство на ъгъла на ул. „Антоний Колар“ и ул. „Централна“;

кв. „Горна баня”
1. Между ул. „Ехо” и ул. „Дъга”
2. Пространството между ул. „740”, ул. „Ясно утро” и ул. „Невен”
3. Карето на ул. „Обзор”, ул. „Маджарица” и ул. „740” – посока боровата гора

кв. „Суходол”
1. Между ул. „Труд”, ул. „Люлинска” и ул. „Бъдеще”

ЗАДЪЛЖАВАМ:
Собственикът на домашен любимец е длъжен:
1. Да носи със себе си ветеринаромедецински паспорт или копие от него, както и идентификационен медальон.
2. Да не оставя кучето – домашен любимец без надзор.
3. Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец.

На основание чл. 24 от горецитираната Наредба на нарушителите се налагат санкции и глоби.
Настоящата Заповед да се обяви на таблото за обяви в сградата на районната администрация и да се сведе до знанието на всички собственици на домашни любимци в район „Овча купел”
Изпълнението на Заповедта възлагам на инж. С. Митева – ст. Експерт „Екология”
Препис на Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Чичков – Зам. Кмет на район „Овча купел”.
Настоящата Заповед отменя Заповед № РД09-214/18.10.2019.

АНГЕЛ СТЕФАНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

!!! Поправка на очевидна техническа грешка – изречението „Настоящата Заповед отменя Заповед № РД09-214/18.10.2019.“ да се чете „Настоящата Заповед отменя Заповед-РД-09-214-18.10.2012″

 

Прикачени файлове