Skip to main content

Popular

Recent

СО – район „Овча купел” приключи проект за обучениена служителите си

СО – район „Овча купел” приключи проект за обучениена служителите си

На 25.03.2015 г.,  в  хотел „Бристол“ се проведе заключителната пресконференция попроект  „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район„Овча  купел”.  Проектът  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативнапрограма  „Административен  капацитет“,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрезЕвропейския социален фонд.

На  пресконференцията,  ръководителят  на  проекта  представи  постигнатите  цели  ирезултати  от  проекта,  общия  брой  обучения,  през  които  служителите  от  районнатаадминистрация преминаха, а именно:

Обучения в Института по публична администрация (ИПА):

  • 152 общо обучения, от които в ИПА;
  • 19 обучени служители по Поддейност 1.1 – Управление на човешките ресурси;
  • 26 обучени служители по Поддейност 1.2 – Правни аспекти и управление наадминистративната дейност; Превенция и противодействие на корупцията;Финансово – стопанско управление;
  • 74 обучени служители по Поддейност 1.3 – Е-правителство: изграждане,умения;
  • 74 обучени служители по Поддейност 1.3 – Е-правителство: изграждане,умения;

Изнесени обучения по ключови компетентности:

  • 82 общо обучения по ключови компетентности, от които:
  • 54 обучени служители по Поддейност 2.1 – Екипна ефективност;
  • 14 обучени служители по Поддейност 2.2 – Лична ефективност;
  • 14 обучени служители по Поддейност 2.3 – Ефективно лидерство.

Обучение по Антикризисен мениджмънт на публичната среда:

  • 16 общо обучени служители по Антикризисен мениджмънт на публичната среда.

Като цяло, по проекта са проведени 250 обучения за служителите в районнатаадминистрация. В резултат на проекта се постига по-добро административнообслужване на гражданите и бизнеса.

Проект № А12-22-19 „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овчакупел” с бенефициент СО – район „Овча купел“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“,Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линияBG051PO002/12/2.2-07