Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-27/1/18.07.2014г.

ДО НАДЕЖДА СТЕФАНОВА БОРИСОВА , собственик на ПИ с идентификатор 68134.4142.752 по КККР , УПИ ХІІ-752 кв.35 м.”СУХОДОЛ”, р-н „ОВЧА КУПЕЛ”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПР за УПИ VІІІ- 338, УПИ ХІХ-751, ХVІІІ-745, ХІІ-752 и ХІ-337 в кв.35 м.Суходол”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.