Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-245/3/27.05.2014г.

ДО ИВАНКА АЛ.НИКОЛОВА-БАЛЕВСКА, ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА БАЛЕВСКА, ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ, НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ 68134.4327.1915 , попадащ в кв. 19 М.”КВ.ГОРНА БАНЯ” ПО ПЛАНА НА ГР.СОФИЯ

УВАЖАЕМА Г-ЖО,

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на план регулация за УПИ ХVІІІ в кв.19м.”кв. Горна баня”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ .

Възраженията, предложенията и исканията се подават чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.