Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-203/6/12.06.2013г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ с идентификатор 68134.4202.13 по КККР м.” в.з.ЛЮЛИН”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПРЗ ПИ 68134.4202.12 и образуване на нови УПИ ХVІ-4202.12, ХVІІ-4202.12, ХVІІІ-4202.12, ХІХ-4202.12, ХХ-4202.12, ХХІ-4202.12, ХХІІ-4202.12,ХХІІІ– 4202.12, ХХІV-4202.12, улица-тупик от о.т.2, о.т.2а, о.т.2б, о.т.2в, о.т.2д, о.т.2е, о.т.2з, о.т.2и, улица-тупик от о.т.2д, о.т.2г, улица-тупик от о.т.2з до о.т.2ж кв.19а , м.” в.з.ЛЮЛИН” , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.