Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ПЕТЪР ДИМИТРОВ МУХТАРОВ, ЕЛИЗАБЕТ  КОСТАДИНОВА  КАЛЧЕВА, , носители на вещни права в ПИ 46721.3852.978.9 по КК и КР

ВАСИЛКА КОНСТАНТИНОВА КОТЕЦОВА, носител на вещни права в ПИ 46721.3852.161.13 по КК и КР

ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ КИРИЛОВ, СВЕТЛАНА ТЕМЕЛКОВА ХРИСТОВА, носител на вещни права в ПИ 46721.3852.161.15 и .16 по КК и КР

ЛЮБОМИР БОГОМИЛОВ ФИЛИПОВ, носител на вещни права в ПИ 46721.3852.978.6 по КК и КР

ОГНЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ, носител на вещни права в ПИ 46721.3852.978.8 по КК и КР

РАЙНА ИВАНОВА БОНЧЕВА, носител на вещни права в ПИ 46721.3852.161.4 и .5 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ за УПИ ІІ-инд.вилен к-с и контактен УПИ І- инд.вилен к-с с образуване на новУПИ ІV-977  в кв.16 по плана на м.“в.з.Мало Бучино“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.