Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ЮЛИЙ ПАВЛОВ ПАВЛОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4326.86 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПРЗ  за УПИ ІV- 279 и УПИ ХVІІ-1502,общ.обс. и контактни   УПИ ІІІ-88 и УПИ VІ-86  в  кв.142 м.”Подлозище-кв.Горна баня-разширение”. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

Приемно време :    понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

 четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.