Skip to main content

Popular

Recent

ДО

 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ОКОЛИЙСКИ, СИВИРИНА, СТАНКА, ЕЛЕСАВЕТА ГЪЛЪБОВА ЛЕНКОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3967.4 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК19-PA50-58/02.12.19г. на Главния архитект на район „Овча купел“ е одобрен проект за ИПУР между о.т.9 и о.т.10 и ИПР  за УПИ ХХХІІ-118 и контактен УПИ ХХХІІІ-117. с образуване на нов УПИ ХХХІІ-301,ЗА ЖС в кв.7  по плана на м.”Манилов дол“. Същите  се намират в отдел  „УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.