Skip to main content

Popular

Recent

На основание чл.128, ал.1 и ал.10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- изменение на план за улична регулация за обект „Софийски околовръстен път от бул.“България“ до АМ „Люлин“ в участъка от о.т.87 ( ЖП линия София-Перник), заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали на местности: м.“Подлозище-Горна баня-разширение“ р-н „Овча купел“, РП на м.“Терен, отреден за трудовите войски в с.Суходол“ и м.“Отреждане на терен за СГНС – Психоневрологична болница“ р-н „Красна поляна“ и план за улична регулация от о.т.241 до о.т.250(АМ „Люлин“), заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план за регулация на новосъздадени: УПИ І-„техн.инфраструктура за корекция на река“ от нов кв.1 и УПИ І-„за хидротехническо съоръжение“ от нов кв.2 м.“Бранище“ и УПИ І-„техн.инфраструктура за корекция на река“ от нов кв.1 м.“Бачище“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез райони „Красна поляна“ и „Овча купел“.

Копие от проекта ще е изложено в сградата на районната администрация на район „Овча купел“.

Същият може да бъде разгледан и в стая № 35 в

Приемно време :                 понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft.portal%2FSOP%20-%20SOFIQ%20PERNIK%2Fpr2.zif

https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft.portal%2FSOP%20-%20SOFIQ%20PERNIK%2FGR2.zif

https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft.portal%2FSOP%20-%20SOFIQ%20PERNIK%2FGR3.zif