Skip to main content

Popular

Recent

Важно за жителите на в. з. „Люлин“ !

Уважаеми жители на вилна зона „Люлин“,

           Напомняме Ви, че с Решение № 419/25.06.2015 г. на Столичния общински съвет са наименувани с номера от 1001 до 1016 улици в местност вилна зона „Люлин“.

До настоящия момент са подадени само няколко заявления за разкриване на административен адрес и съответно регистрация по постоянен или настоящ адрес.

Необходимо е, всеки собственик на имот във в. з. „Люлин“ да подаде предоставяно на място, в деловодството на СО – район „Овча купел“ заявление за издаване на нов административен адрес, към което се прилагат следните документи:

  1. Документ за собственост /отстъпено право на строеж/

  2. Разрешение за строеж /акт за узаконяване/

  3. Разрешение за ползване

  4. Актуална скица /виза за проучване и проектиране, извадка от действащ ПУП и др./

Секретар на

СО – район „Овча купел“:           П

                                                  /инж. Л. Донев/