Skip to main content

Popular

Recent

ПРОЕКТ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“ в район Овча купел

Кметът на СО – район Овча купел, Ангел Стефанов, подписа Договор с Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ в район Овча купел.
Финансирането се осъществява по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския Социален Фонд.
Във връзка с предизвикателствата, свързани с разпространението на заболяването COVID 19, се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция, подкрепа и подпомагане на нуждаещите се граждани. По проекта ще бъдат предоставени услуги на лица, живеещи на територията на района, които са най-уязвими от кризата с разпространението на Covid 19.
Предвид целевата група, е идентифицирана необходимост от предоставянето на услуги по домовете в контекста на въведената извънредна епидемична обстановка в страната. По този начин ще бъде защитен обществения интерес и ще се отговори на нуждите на населението от превенция при разпространението на COVID-19.

    www.eufunds.bg

Наименование: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3 в район „Овча купел“.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд.

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура: BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Проектно предложение: BG05M9OP001-2.101-0153-C01

Одобрено: Решение №РД 05-181/29.05.2020 г.

Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Целеви групи:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– Хора с увреждания и техните семейства;

– Възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот);

– Хора, поставени под карантина от COVID–19;

– Самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Основни дейности:
Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (заплащането е със средства на потребителите).

Общ размер на  отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 211 470 лв., в това число средства от ЕСФ – 179 690 лв. и национално финансиране – 31 710 лв.

Начална дата: 16.03.2020 г.

Крайна дата: 31.12.2020 г.

Резултати: По проекта се очаква да бъдат обслужени 133 лица, попадащи в обхвата на целевите групи, както и да бъде устойчиво развита услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

 

За допълнителна информация и заявки за включване: 0884 804 740