Skip to main content

Popular

Recent

За общината
 • 1.ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • 1.1.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА РАЙОНА Район „Овча купел” се намира между районите: „Витоша” , „Красно село”, „Банкя” ,„Витоша” и Люлин планина.Район „Овча купел” е с граници: околовръстният път, жп линията за Перник, ул. „Монтевидео”, ул. „Обиколна”, ул. „768”, ул. „Метохия” – на изток, ул. „Гълъбова” – на юг, ул. „306”, ул. „Житница”, Владайската река, бул. „Овча купел”, бул. „Цар Борис III”, бул. „Никола Петков”, ул. „Букет”, по границата между кв. „Горна баня” и „Княжево”, до и по землищната граница на с. Владая, границата със Софийска област, до и по землищната граница на с. Мало Бучино и на кв. „Градоман” и с. Иваняне, границата между кв.„Суходол” и „Филиповци”, северният бряг на яз. „Суходол” и включва кварталите: „Горна баня”,„Суходол” и с. Мало Бучино. Общата площ на района обхваща 42,76 км² /42760 декара/, което представлява 3.5 % от територията на Столицата.Релефът на територията е равнинен с изключение на югозападните покрайнини където е подчертано планински /северните склонове на планината Люлин/. Средната надморска височина на района е 660 метра.
  • 1.2.КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Територията на район „Овча купел” попада в умерения пояс с ниска годишна сумарна степен на слънчевата радиация (до 133 к/кал./см2). Температурният режим е характерен със средна годишна температура на въздуха е от 0,5 до 3 градуса по–ниска от тази на гр. София. Духат предимно Западни и Северозападни ветрове. Мъглите са рядкост.Валежната обстановка е нормална. Не се причиняват големи снегонавявания и дълбоки преспи през зимата с изключение на участъка между Мало Бучино и Суходол. В района последните 10 години няма особени метеорологични явления на продължителни мъгли, поледици и снежни виелици.Въздухът е значително по чист от централните части на София. Замърсяването на въздуха със сериен диоксид, фенол и азотен двуокис е по-ниско от еднократните и среднодневни пределно допустими дози. Територията на Района е част от Софийската котловина и принадлежи към умерено континенталната подобласт на Континентално-европейската климатична област. Според климатичната класификация на Кьопен, Софийското поле има умерено влажен климат с умерено топло лято, а оградните планини – бореален. По климатичната класификация на Торнтуейт Софийското поле има сух субхумиден климат, а склоновете на планините се отличават с различни разновидности на хумидния климат. Във всички климатични класификации се отчита изразителната сезонност на климата на София. В крайна сметка климатът на София може да се дефинира като умереноконтинентален субхумиден с добре изразени годишни сезони и силно антропогенно въздействие.
  • 1.3.ВОДИ През територията на района от югозапад към североизток преминават Владайска река, Суходолска река и река Шеовица. Бреговете на реките в открития и некоригиран участък са високи до 2м.• Владайската река e приток на р. Искър. Общата й дължина е 23 км. В миналото е била наричана Луда Елешница, и Клисурска .Извира от северозападните склонове на Витоша, пресича местността Торфено бранище, преминава под Златните мостове и се спуска към село Владая, чието име носи. В София пресича квартал „Княжево”, кв. „Карпузица”, кв. „Овча купел” и промишлена зона „Средец”. Оттам навлиза в централната част на града по бул. „Инж. Иван Иванов” и после по бул. Сливница. След площад „Сточна гара” минава през промишлена зона „Хаджи Димитър”, през кв. „Орландовци”, на север от кв. „Малашевци” и на изток от кв. „Бенковски”. Под Обрадовския манастир в нея се влива Перловската река и няколко стотин метра по течението се влива в р. Искър.Нейни притоци са Горнобанската (в кв. „Овча купел”) и Суходолската (на изток от кв. „Бенковски”) реки.
 • 2.ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

  Населението на район „Овча купел” по данни от преброяването през 2011г. е с обща численост 54 320 жители като от тях 26 421 души или 49% са мъже, а 27 899 души или 51% са жени. Населението в трудоспособна възраст е 38 791 или 71%, населението в над трудоспособна възраст е 8 448 души или 16%, населението в под трудоспособна възраст е 7 081 души или 13%.

  Според данните от Преброяване 2011, жителите в района са се увеличили в сравнение с преброяването през 2001г. със 6 904 души или 15%.

  Според данните от преброяванията през годините (1985, 1992, 2001, 2011), с по-голяма численост в района са жените – средно 51% за сметка на мъжете – средно 49%.

 • 3.СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • 3.1.ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ

   Държавни учреждения:

   • Районна администрация – кметство (кмет – Ангел Стефанов) – бул. „Цар Борис III” №136 В, тел.:02/ 955 44 62, факс: 955 95 68;
   • Изпълнителна агенция по околна среда – бул. „Цар Борис III” № 136,тел.:02/ 955 90 18, факс: 955 90 15 , уеб-сайт: http://eea.government.bg
   • Държавен фонд „Земеделие” – бул. „Цар Борис III” № 136 , тел.:02/818 71 00, уеб-сайт: http://www.dfz.bg/
   • ТД на НАП- офис Овча купел – бул. „Цар Борис III” В № 136 , тел.:02/ 818 98 67;
   • Следствен отдел на СГП- бул. „Монтевидео” №21 , тел.:02/808 12 98;
   • Поща и далекосъобщения –3 пощенски станции
    • ПС София -14- ул. „Христо Стефчов” №3 ,тел.:02/957 86 54;
    • ПС София – 62 – кв. „Суходол”, ул. „Овчо поле” № 26 ,тел.:02/822 08 82;
    • ПС София – 132 – ж.к. „Овча купел” блок 417, тел.:02/956 01 03;

   Международни учреждения:

   • Посолство на Украйна –ж.к. „Овча Купел”, ул. „Боряна” № 29” , тел.:02/955 94 78;
  • 3.2.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  Жителите на района ползват услугите на следните здравни заведения:
   • • Специализирана болница по физикална терапия и рахабилитация- бул. „Овча купел” № 2В, тел.:02/ 955 52 73 ,уеб-сайт: http://www.rehabilitacia-ovchakupel.com/Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация-ЕАД e правоприемник на Национален институт по курортология и физиотерапия, основан през 1946г. Тя е най-старото рехабилитационно заведение на територията на София, положило основата и развило всички направления в областта на физикалната медицина, рехабилитацията и курортологията в България. Лечебното заведение е разположено в обширен парк с разнообразни и редки растителни видове. На територията му се намира източник на минерална вода „ Овча купел ” от сондаж 1ХГ.
   • Многопрофилна болница за активно лечение „Доверие” – ж.к. „Овча купел” 2 , квадрант 18 ,тел.:02/403 61 00 ,уеб-сайт: http://www.mbal.doverie.bg/Медицински комплекс – МК „Доверие” е част от групата на „Доверие Обединен Холдинг” АД. Разположен на 8 000 кв. м. площ, той обединява Медицински център – МЦ „Доверие” и Многопрофилна болница за активно лечение – МБАЛ „Доверие”. Функционалната връзка между двете звена осигурява комплексно медицинско обслужване на пациентите. МК „Доверие” работи със здравната каса /НЗОК/, което гарантира достъпа на всички здравно-осигурени пациенти. Kабинетите и лабораториите са оборудвани с модерна медицинска апаратура, позволяваща прецизна диагностика на заболяванията. Болницата разполага с 5 операционни зали и реанимационен сектор. Има 46 луксозни стаи с 1, 2 или 3 легла. В повечето стаи има санитарен възел, телевизор, хладилник, телефон и интернет връзка. Предлага се възможност за настаняване на придружител. На територията на комплекса работят общопрактикуващи лекари и стоматолози, аптека и кафе.В комплекса е разположен най-съвременният модел Ядрено-магнитен резонанс Дженерал Електрик 1,5 Т с пълен набор диагностични възможности. Всички кабинети, отделения и диагностични сектори са свързани в локална компютърна мрежа.
   • СБАЛ Ортопедия-Горна баня – бул. „Никола Петков” №56 , тел.:02/ 818 15 00;Болницата е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Лечебното заведение е правоприемник на Държавна институтска болница по ортопедия „Проф.Бойчо Бойчев” (бивша „Горна баня”) към Медицинския университет в София. Тя е единствената в страната еднопрофилна ортопедична болница, създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи национално водещи ортопедично-травматологични институции – Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ – София, Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ – София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране – София, Медицинска Академия. Сегашните цели, приоритетите и задачите на болницата са резултат и кулминация на традиционното развитие на ортопедо-травматологичната наука и практика у нас от над 50 години. Основателят на българската ортопедия и травматология и Ръководител на двете катедри по ортопедия и травматология (ИСУЛ и ВМИ) чл. кор.проф. Бойчо Бойчев поставя основите за развитие на днешните клиники на болницата.Наличието на такива високоерудирани специалисти и създадените от тях школи, с времето е наложило обособяване на специализирани звена в състава на лечебното заведение. В момента на територията на болницата са обособени седем клиники, всяка от които осъществява специфична лечебна и научна дейност. Средно годишно в лечебното заведение получават висококвалифицирана помощ 3 800 пациенти.
   • IV МБАЛ – бул. „Монтевидео” №21 ,тел.: 02/ 953 24 85,Болницата е с акредитационна оценка- „5 звезди”, има пет отделения с легла,първо вътрешно отделение,второ вътрешно отделение,хирургично отделение,урологично отделение,ОАИЛ с общо 111 легла,образна диагностика и отделение по патологоанатомия и две лаборатории-Клинична и Микробиологична.Болницата е напълно обновена и реконструирана,оборудвана с модерна медицинска апаратура.Медицинските дейности се осъществяват от високо квалифицирани лекари и медицински специалисти .Болницата разполага с централна стерилизационна,нови стационарни и подвижни ренгенови апарати,модерни ехокардиографи,анестезиологична апаратура и лабораторна техника.Болницата приема пациенти от цялата страна по клинични пътеки.
   • Хоспис Леонардо Да Винчи – ж.к. „Овча купел” , ул. „Рождество” №2 ,тел.: 0882 270 197, уеб-сайт: http://www.hospicedavinci.com/Хоспис Леонардо Да Винчи се намира на тихо, светло, чисто и спокойно място. Сградата на хосписа е новопостроена, с широки входове за улеснен достъп на колички, в съответствие с Европейските изисквания. На разположение на пациентите са 23 стаи с по 2 легла и 4 апартамента. Стаите са светли и просторни с гардероб, телевизор, телефон и санитарен възел. Хосписът разполага с функционални легла, кислородни апарати, аспиратор и необходимите консумативи за тежко болни.Етажът на партера е специализиран за тежко болните ни пациенти. В непосредствена близост до фоайето се намира асансьор, който улеснява достъпа на пациентите ни до различните части на хосписа. Във всяка баня има паник бутон, във всяка стая система за светлинно повикване, а в общите пространства 24 часово видеонаблюдение. Хосписът разполага с обширна столова за хранене на приземния етаж и с кътове за занимания, тихи игри и свиждане с близки на всеки етаж. На последния етаж се намира широка панорамна тераса с изглед към Витоша. Градината около хосписа е прекрасно място за отдих, както и за среща с близки.
  • 3.3.ОБРАЗОВАНИЕ

   Висши училища:

   • Нов Български Университет – ж.к. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” №21 , тел.: 02/ 811 01 01 , уеб-сайт: http://www.nbu.bg/Нов български университет (известен още като НБУ) е български частен университет. Основната му база е разположена в София в две сгради (наричани 1-ви и 2-ри корпус), като притежава и други академични бази из страната, а също и собствена университетска библиотека в София — Библиотека на НБУ. Университетът разполага със собствено издателство. В Нов български университет се обучават годишно около 12 000 студенти в 37 бакалавърски, 69 магистърски и 26 докторски програми. Образователната философия на НБУ се основава на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.Авторът на идеята за Нов български университет е проф. Богдан Богданов. Той е създател на университета като продължение на Дружеството за нов български университет, заедно с организационен комитет от учени, изследователи и предприемачи, като „Целта на дружеството е да проучва, разработва и прилага нови образователни подходи и програми, на основата на които да бъде създадена нова и алтернативна образователна институция, адекватна на демократичните промени в България след 1989”. Проф. Богданов е председател на Настоятелството и изпълняващ длъжността ректор на НБУ от основаването му до 1995 г.До настоящия момент продължава да е председател на Настоятелството.Университетът е учреден на 18 септември 1991 година с решение на Седмото велико народно събрание. През 2001 и 2005 година НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. През 2004 година университетът е акредитиран и от The Open University във Великобритания.
   • Висше училище по застраховане и финанси – ж.к. „Овча Купел” ,ул. „Гусла” №1 , тел.:02/ 401 58 12, уеб-сайт: http://vuzf.bg/Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга. То е открито с решение на 39-то Народно събрание от 25.07.2002 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.) за обучение на студенти в бакалавърска степен по икономически специалности и отваря врати за първите си студенти в началото на учебната 2002/2003 година. ВУЗФ е акредитирано през 2007 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния 6-годишен срок и от учебната 2008/2009 година осъществява обучение и в магистърска степен. Висшето училище има внедрена система за управление на качеството на обучението и научноизследователската дейност, която е сертифицирана от „Moody International” съгласно изискванията на международния стандарт за качество ISO 9001:2000. През 2007 г. ВУЗФ заема 9-то място в класацията на Business Week за 15-те най-добри бакалавърски бизнес програми в България. През същата година висшето училище получи разширена Университетска харта „Еразъм”, която дава възможност на студентите да се обучават или да провеждат практика във висши училища и институции в страни-членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейското икономическо пространство.Материалната база, която ВУЗФ предоставя на студентите си, е съобразена с европейските изисквания за качество и оборудване за максимална ефективност на учебния процес. Висшето училище разполага с модерна учебна сграда и луксозен университетски хотел. Учебната сграда е шест етажна с 3600 кв. м разгърната застроена площ, включваща аула с 300 работни места, учебни зали, които са оборудвани със съвременни технически средства, заседателни зали, кабинети за преподавателите и служителите, библиотека, книжарница и кафе-сладкарница. В двора на висшето училище е изграден параклис.Университетският хотел е на два етажа с 2000 кв. м разгърната застроена площ, включващ 40 стаи с две и три легла със собствени санитарни възли, телевизор, хладилник, сателитна телевизия и интернет. Хотелът разполага с кафе-ресторант.
   • Висше строително училище „Любен Каравелов” – ул. „Суходолска” №157 , тел.:02/ 802 91 00, уеб-сайт: http://www.vsu.bg/Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.ВСУ „Л. Каравелов” е държавно специализирано висше училище.ВСУ „Л. Каравелов” е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво. За периода на съществуване училището е дало образование на повече от 5 100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани. Днес ВСУ „Л. Каравелов” подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – „професионален бакалавър”,„бакалавър”, „магистър” и „доктор”.Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност, поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни на Европейската общност.Завършилите във ВСУ „Л. Каравелов” имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството. Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като: известни и уважавани строителни бизнесмени, практикуващи инженери у нас и в чужбина, ръководители на различни нива в държавния и частния сектор, преподаватели във висши и средни училища и научни работници и други.ВСУ „Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина. Училището притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.
   • Франкофонски институт по администрация и управление –ул.„Монтевидео”№21,тел.: 02/ 955 95 71, уеб-сайт: http://www.ifag.refer.bg

   Средни училища:

   • 66 СОУ „Филип Станиславов” – ул. „Букет” № 29, тел.:02/855 31 53 , уеб-сайт: http://sou66to.hit.bg/club.html66-то СОУ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Училището предлага ранно чуждоезиково обучение, английски или френски език, възможност за разширено изучаване на немски език от първи клас. От пети клас – изучаване на втори чужд език.Свободноизбираема подготовка: екология, източно православна религия, художествена гимнастика, плуване, тенис, карате, народни танци, ски-училище, вокална група, информационни техно-логии, Еко клуб, клуб „Родолюбие” и клуб „Приятели на изкуството”. Училището разполага с кабинет на училища Европа за допълнително изучаване на чужд език. Разширена спортна подготовка по баскетбол, волейбол и футбол, осъществявана съвместно с квалифицирани треньори от ФД „Славия”. След основно образование училището предлага профилирани паралелки по информатика и география.
   • 88 СОУ „Димитър Попниколов” – жк. „Овча купел I” , тел.: 02/956 07 39 , уеб-сайт: http://www.coy88.hit.bg88 СОУ „Димитър Попниколов” е създадено на 20.05.1994г със заповед №РД 14-28/20.05.1994 г. на министъра на образованието и науката М.Тодоров.За кратко време училището се утвърждава като съвременно с модерни технологии, отговарящо на изискванията на родителите и става предпочитано в район „Овча купел”. Сред завоеванията на колектива са участия в национални програми и международни проекти, награди на учители по английски език за реализация на проекти по програма Сократ, подпрограма „Коменски”, а сред постиженията на възпитаниците на училището са призови места в национални конкурси по изобразително изкуство, участия в международни изложби и конкурси в Индия и Македония, завоювани награди в национални състезания и турнири по баскетбол, футбол и хокей на трева.Успех за училището е и реализиран 80% прием на абитуриенти във ВУЗ и всяка година записани студенти в чуждестранни университети в Холандия, Великобритания, Австрия и Белгия.Днес 88 СОУ е с 45 паралелки, в които се обучават 1100 ученици от 1 до 12 клас и 1 подготвителен клас. За тяхното обучение и възпитание се грижат 74 учители и 19 служители и работници. Приоритет в училищната политика е обучението по чужди езици, информатика, информационни технологии, география и икономика. Училището разполага с оборудвани 5 компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, хореографска зала, фитнес зала и кабинети по учебните дисциплини.От 06.02.2009 г. в училището е учреден Ученически съвет, който подпомага и инициира дейности , подпомагащи училищния живот.Ученическият съвет успешно се вписва в училищната действителност. В динамичното време на промени 88 СОУ се утвърждава като училище, предлагащо добро образование, отговорно възпитание и място за алтернативни форми на обучение.
   • 149 СОУ „Иван Хаджийски” – ж.к. „Овча купел” II , тел.:02/ 956 15 29, уеб-сайт: http://www.149sou.org/149 СОУ „Иван Хаджийски” е основано през 1988г. През 1989г. се премества в новопостроена сграда в ж.к. „Овча купел” 2, където се помещава и днес.То носи името на видния български народопсихолог и социолог Иван Хаджийски /1907г. – 1944г./, автор на „Бит и душевност на нашия народ” и „Оптимистична теория за нашия народ”. Посмъртно му е присъдена наградата „Златен знак с лента” от института по социология при БАН – „За изключителни заслуги и изключителен и оригинален принос към българската социология”. През годините от създаването на училището са завършили успешно хиляди ученици. Благодарение на сериозната подготовка от страна на високо квалифицираните преподаватели много от тях са продължили образованието си в ВУЗ-ове в страната и чужбина и са се реализирали успешно в различни сфери от обществения, политическия и духовен живот на България. Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата. Днес се обучават ученици от I –ви до XII-и клас, като в горен курс обучението е профилирано – „Изкуства и изобразително изкуство” .От учебната 2011г.- 2012г. училището разкрива езикова паралелка след 7-ми клас.Особени грижи се полагат за най-малките в традиционната за 149 СОУ предучилищна група.
   • 151 СОУ „Александър Флеминг” – бул. „Монтевидео” № 21, тел.:02/855 40 28, уеб-сайт: http://www.nsou-sofia.orgУчилището е създадено през 1990 г. като експериментално (151 СОУПИ – Средно общообразователно училище с профилиране по интереси) от Авторски екип за педагогическо проектиране и реализация. През учебната 2002-2003 г. със заповед на Министъра на образованието и науката училището е преобразувано в Национално средно общообразователно училище „София” (НСОУ „София”). Иновационният модел на училището включва за първи път в страната Педагогическа, Психологическа и Информационна служби и електронна обработка на училищната документация. Възпитателната дейност е поверена на педагог-съветници. Впоследствие са създадени Фитнес център, Център за дейности по интереси и Психологическа корекционна група за деца с обучителни и поведенчески проблеми. От създаването му до днес в НСОУ „София” се реализират утвърдени от МОН авторски учебни програми и планове по следните профили: „Право”, „Публична администрация”, „Административно и стопанско управление”, „Организация на туризма”, „Програмни продукти и системи”, „Издателски дейности и масови комуникации”, „Здраве и екология”, „Моден дизайн”, „Художествен текстил”, „Художествена керамика”, „Дизайн на интериора”, „Аудиовизия” и „Театър”. Като лектори по профилните дисциплини са привличани утвърдени университетски преподаватели, действащи съдии, прокурори и адвокати, известни творци. Проектирането и реализирането на педагогическата дейност в училището е основано на съвременни научнотеоретически положения, характерни за образователните постижения на световната образователна практика и стратегия. Много са възпитаниците, с чиито постижения училището се гордее: Вилма Стоянова,Ивет Лалова ,Дафинка Костова ,Алекс Раева ,Людмила Ковачева ,Димитър Грудев,Атанас Михайлов – Наско ,Венцислав Игнатов и Борис Малинов.НСОУ „София” успешно си партнира с училища от редица европейски държави в програма „Коменски” по проект на тема „Информационни технологии в съвременното европейско образование”.
   • Професионална гимназия по електроника и автоматика – ж.к. „Овча купел” I , тел.:02/ 855 20 76;Училището е открито през 1951г. и има вече утвърдени традиции в подготовката на кадри в областите енергетика, елекрообзавеждане, автоматизиране на производствата и компютърни технологии. Специалностите, имат добра подготовка защото съчетават по уникален начин традициите в образованието със съвременните технологии на обучение. На разположение на учениците са 4 компютърни кабинета, отговарящи на новите образователни изисквания и свързани с високоскоростен Интернет, фонетичен кабинет за обучение по чужд език, мултимедийна класна стая.Добрата материална база, утвърденият правилник за вътрешен ред и квалифицираният преподавателски състав осигуряват условия за провеждане на качествен учебен процес.Учениците имат възможност за изява на своите заложби в клубовете по журналистика, Евроклуба, духовия оркестър, секциите по видове спорт и СИП по информационни технологии.Изявените ученици могат да участват в различни проекти на Европейския съюз по програма на НА Сократ- Коменски,НА Леонардо да Винчи, както и в международните конкурси на Сименс и Мондиалого.
   • Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема” – ул. „Маестро Кънев” № 74, тел.:02/856 34 58 , уеб-сайт: http://www.buzema.com/Началото е поставено на гола поляна през 1940 година, когато тогавашното Министерство на земеделието слага основите на първото специализирано селскостопанско училище в София. Само година по-късно започват и курсове за трактористи и механизатори .От този период датира и името на училището, което става нарицателно за целия квартал.За жалост Втората световна война прекъсва почти за две години учебния процес. Английските бомбардировачи над София на 10 януари 1944 година налагат мобилизация в провинцията, а след 9 септември същата година в неговите халета е разположена съветска военна лечебница.През октомври 1945 година училищният звънец събира отново възпитаниците на „Бузема” . Стотици кадри на „Бузема” работят по нивите на Родината с грижа за по-добра и по-богата реколта.С времето училището набира сили и прави сериозни крачки в развитието си като модерен съвременен център за селскостопанска подготовка. В учебната програмата са застъпени всички новости на аграрния свят, а добре подготвени специалисти водят теорията и практическите занимания. Нещо повече – паралелно с чисто специфичните за селското стопанство умения, кадрите на „Бузема” задължително влизат в живота и с професионална шофьорска книжка. През 2003 година става очевидно, че старото име на училището вече не отговаря на нарасналите му възможности и амбиции и то е преименувано на Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема”.В днешни дни „Бузема”се радва и на още един плюс в дейността си – целият свят е сериозно заинтересован от развитието на селското стопанство и изхранването на населението на планетата, а това води до разширяване на интеграцията и обединяване на усилията. Особено атрактивна и желана от учениците е новата специалност „Техник-озеленител”, която намира широко приложение в съвременното архитектурно и ландшафтно проектиране. Естетическото въздействие на околната среда не е за подценяване в нашия забързан свят и върви ръка за ръка с развитието на новите технологии в аграрната наука.Българското училище има подписани редица договори с подразделенията на Фонд „Земеделие”, които му подсигуряват бърз достъп до последните новости по темата и активно участие в тяхното прилагане в учебната практика. Подчертано активно е сътрудничеството с Министерството на земеделието и храните и Министерството на образованието и науката, което открива възможност за участие в редица общи инициативи, включително изложби и състезания на регионално и национално равнище. В много от програмите си училището работи съвместно с оранжериите „Плантава” и „Жирекс”, с цветарска борса „Флора”, а притежава и собствен разсадник, който вече е популярен със същото име – „Бузема”.
   • Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език – ул. „Вечерница” № 21,тел.:02/957 86 78 , уеб-сайт: http://www.nukk.org/Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите, за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата и за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.През май 1992г. излиза постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 – годишна възраст. Той включва детска градина, начален курс (І – ІV клас), среден курс (V – VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен.
   • ЧЕУ „Дойче шуле” – кв. „Горна Баня”,ул. „Николай Хрелков” № 42А,тел.:02/ 957 60 41, уеб-сайт: http://web.orbitel.bg/Частно езиково училище DEUTSCHE SCHULE е първото лицензирано от МОН частно училище в България (още от 1992 г. с предхождащ подготвителен клас – заповед РД 14-61 от 09.09.1992 г.). В него се учат ученици от 1-12 и деца н предучилище и детска градина. DEUTSCHE SCHULE е основано и се ръководи от професор д-р на филологическите науки Станка Стоянова-Шпилнер, специалист по германистика и чуждоезиково обучение, с помощта на Посолството на Федерална Република Германия и на Германската служба за немски училища в чужбина в гр. Кьолн, Германия.В DEUTSCHE SCHULE в обучението по немски и английски език на всички степени са включени високо квалифицирани германски и английски/американски преподаватели. Българските учители са също високо квалифицирани и мотивирани личности. Ограниченият брой на деца и ученици в паралелките дава възможност за индивидуален подход в зависимост от интересите и заложбите им.

   Специализирани училища:

   • 99 ОБУ „Проф.Василка Томов” – ул. „Христо Стефчов” №2 , тел.:02/957 68 59, уеб-сайт: http://www.99obu.org/99 ОБУ е открито на 15.09.1963 год. със съдействието на лекарите от тогавашната Детска противоревматична болница. С откриването му се преследвали две цели:Първата е да се подпомогне оздравителния процес на болните ученици. Училището да съдейства и улеснява лечебната работа, допринася за предпазване на учениците от натрапчивата мисъл и чувство за инвалидност и малоценност. Постъпвайки в болничното училище, учениците да не се притесняват, че ще изостанат с вземането на учебния материал или страха, че могат да загубят учебна година, а това създава възможно най-благоприятните условия за лечение.Втората цел е да се даде възможност на болните ученици, които продължително време се лекуват в болниците, да се обучават и по такъв начин трудностите при връщането им обратно в училище да се сведат до минимум.Едногодишният опит показал, че 99 ОБУ е отговорило на поставените цели и по решение на МОН и МЗ през м.януари 1965 год. е разширено с разкриването на нови болнични обекти. За разширяването най-голяма заслуга има доц.Василка Манова-Томова от Института по педиатрия.С Решение на Столичен общински съвет от 30.03.1994 г. 99 ОБУ получава името си. Училището обучава деца от Подготвителен до Осми клас. Работи по общообразователните учебни планове и програми, както и по индивидуални програми за обучение и развитие на деца със специални образователни потребности. Освен обучителна, осъществява и консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна дейности, насочени към коригиране и стимулиране развитието на учениците. Педагозите работят в тясно сътрудничество с родителите на децата и с екипи от медицински специалисти.Дневният режим и организацията на обучението се осъществяват във време и по ред, съгласувани и съобразени с естеството на работа в болницата и с профила на заболяването.

   Основни училища:

   • 53 ОУ „Николай Хрелков” – ул. „Обзор” № 6, тел.:02/957 69 59; 53 ОУ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране.
   • 72 ОУ „Христо Ботев „- кв. „Суходол”, ул. „ Овчо поле” №14 , , тел.:02/929 53 50 , уеб-сайт: http://ou72.orgПървите инициатори за създаването на училище в Суходол са братята Стоичко и Димитър Велкови и техните братовчеди Бонто и Мито Тричкови. През лятото на 1882 г. населението със собствени сили създава първото училище. През есента на 1883 г. училището е открито тържествено и в него се обучават 24 ученика. През 1900-1901 г. учениците вече са били . Започналата Балканска война отложила реализирането на проекта и Второто училище е построено едва през 1924 г. с участието на всички жители. През 1953 г. усилията на Рангел Петков се увенчават с успех и с решение на отдел „Просвета” при VІ РНС на 7.ХІІ.1953 г. се открива прогимназия с два пети и шести класа с общо 46 ученика. През следващата 1956/57 г. има вече седми клас с 19 ученика, но старото училище става тясно и обучението се провежда на две смени. Това налага да се потърси терен за построяването на нова сграда на училището. През пролетта на 1956 г. е направена първата копка на новото училище в местността Равнището. Третото ново училище е открито на 16.ІХ.1957 г. То се състои от 8 класни стаи с изглед към Витоша, коридори и учителска стая. Броят на учениците вече е 220, разделена на два етапа-начален /128 ученика/ и прогимназиален /92 ученика/. Директор е Йончо Йончев. През 2008 г. е направен основен ремонт на сградата и спортните съоръжения. Днес в училището се обучават 138 ученика.
   • ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” – ул. „Вечерница” № 21, тел.:02/957 86 82, уеб-сайт: http://www.montessori-bg.orgЧОУ „Д-р Мария Монтесори” е създадено през 1997 година – лиценз РД 14 – 23/20.05.1997 г. ДВ, бр. 49/20.06.1997 г.Училището е създадено от едноименната фондация и има за цел да развива в практически, методически и научен план идеите на патрона си, свързани преди всичко с уважението на детската личност и необходимостта тази личност да се развива свободно, следвайки своите потребности и стремежи.Училището се намира в екологично чист район в обособена част от административната сграда на Националния учебен комплекс по култура.Използва богатата материална база на комплекса: модерно оборудвани класни стаи, кабинети за чуждоезиково обучение, компютърен кабинет, специализирани кабинети по различните видове изкуства, специализирани кабинети по химия, физика и биология, модерни закрити зали за физкултура и спорт /аеробика, тенис на маса, източни бойни изкуства, футбол, баскетбол, фитнес зала, закрит плувен басейн /, отлично оборудван открит спортен комплекс с тенис корт, игрища за баскетбол, волейбол, футбол, балетна зала, зала за народни танци, аудиовизуално студио , самостоятелна кухня и столова ,собствен транспорт, охрана, стоматологичен кабинет и лекарски кабинет. Училището осигурява високо образователно равнище на своите възпитаници, като съчетава задължителната общообразователна подготовка със засилено чуждоезиково обучение на английски език от І клас и въвеждане на ІІ чужд език – италиански, испански или немски език в 5 клас. Работи по ефективни чуждоезикови системи. Организира по-желание на родителите изпит на PITMA