Skip to main content

Popular

Recent

Съобщение

ДО

Г-Н АНГЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

ул.“Павит“ № 1, кв.Горна баня

Уважаеми господине,

съобщаваме Ви, че по искане на наследници на Никола Вучев Дърньов с входящ № РОК16-ГР00-179/19.12.16г. Кметът на района издаде заповеди № РОК17-РД09-14/13.01.17г. и № РОК17-РД09-15/13.01.17г. за идентификация на новообразувани с подробния устройствен план за м.“Дърньов камък“ урегулирани поземлени имоти. Същият е одобрен с Решение № 385 по Протокол 64/26.06.2014 г. на Столичния общински съвет и влязъл в сила на 15.09.2014 г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедите срещу документ за самоличност и да ги обжалват в 14-дневен срок от настоящето на основание чл.215 от Закона за устройство на територията.