Skip to main content

Popular

Recent

Съобщение за заповед РОК16-РД09-305/01.08.2016г.

ДО

Г-ЖА ПОЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КОНАК,

съсобственичка на бивш ПИ 68134.4166.6 по КК и КР

 

             Уважаема госпожо,

съобщаваме Ви, че по искане на наследници на Георги Младжов Кърджов с входящ № РОК16-ГР94-984/ 06.07.2016г. Кметът на района издаде заповед № РОК16-РД09-305/01.08.2016г. за идентификация на новообразуван с подробния устройствен план за м.“Дърньов камък“ урегулиран поземлен имот. Същият е одобрен с Решение № 385 по Протокол 64/26.06.2014 г. на Столичния общински съвет и влязъл в сила на 15.09.2014 г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта срещу документ за самоличност и да я обжалват в 14-дневен срок от настоящето съобщение на основание чл.215 от Закона за устройство на територията.