Skip to main content

Popular

Recent

ДО

САШКА ХРИСТОВА МАРИНОВА, носител на вещни права в ПИ 68134.4166.44 по КК и КР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

съобщаваме Ви, че по искане на наследници на Панталей Мишев Цветанов Кметът на района издаде заповед № РОК18-РД 09-171/19.06.2019г. за идентификация на новообразуван с подробния устройствен план за м.“Дърньов камък“ урегулиран поземлен имот. Същият е одобрен с Решение № 385 по Протокол 64/26.06.2014 г. на Столичния общински съвет и влязъл в сила на 15.09.2014 г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта срещу документ за самоличност и да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването на основание чл.215 от Закона за устройство на територията.

Изготвил:………………………………..

/инж.К.Панчева/