Skip to main content

Popular

Recent

Често задавани въпроси във връзка с проекта за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологочни алтернативи

 

1. Необходимо ли е адресната регистрация на собственика на имота да бъде на адреса на имота, в който ще се подменя отоплителното устройство? – Не.
2. По какъв критерий ще се определи класирането? – В Поканата за кандидатстване, т. VI. Класиране на кандидатите, са описани критериите/показателите за класиране.
3. В случай, че жилището е отдадено под наем, кой трябва да кандидатства?  – Кандидатства собственикът на имота.
4. Какви са марката/модела на отделните устройства? – Марка и модел на отделните устройства ще може да се посочи едва след избор на изпълнители за доставка и монтаж на устройствата и сключване на договори между СО и избраните изпълнители. Техническите параметри, на които трябва да отговарят отделните устройства, ще бъдат описани в документацията при провеждане на обществените поръчки и ще отговарят на всички изисквания на европейското и националното законодателство.
5. Кога ще се монтират новите отоплителни устройства? – Периодът зависи от одобрението на Втория етап на проекта от страна на УО на ОПОС 2014-2020 г.

6. Какви документи трябва да подават гражданите? – Документите са подробно описани в Поканата за кандидатстване, т. IV, и в края на всеки от Формуляра за кандидатстване съобразно начинът на кандидатстване (индивидуално и за колективно решение).
7. Ще се предоставя финансов ресурс за закупуване на нов уред или ще бъде предоставен самия уред? – Ще се предоставя нов уред.
8. Може ли собственик на имота като Ф.Л. да кандидатства като Ю.Л., тъй като има фирма, регистрирана на същия адрес?-  Да. Собственикът може да кандидатства като ЮЛ.
10. Може ли собственик на имота да кандидатства, в случай че синът му има регистрирано Ю.Л. на адреса на имота? – Не може.
11. Ако една къща е на два етажа, всеки с отделен 100%-ов собственик, и само единият иска да подмени отоплителното си устройство, може ли да кандидатства самостоятелно? – Да, може.
12. За монтиране на пелетен котел-инсталацията? Кой я изгражда? Необходима ли е техническа схема? – Инсталацията се изгражда от кандидата. Техническата схема е необходима за да се идентифицира мястото и начина на монтажа на новото отоплително устройство. Схемата не е по ЗУТ.
13. В какъв срок газоразпределителното дружество издава положително становище за присъединяване и колко струва?-  Услугата е безплатна. Съгласно декларираната от дружеството готовност за съдействие, срокът обичайно е 10 дни.
14. Кога трябва да бъде изградена инсталацията в имота-при подаване на документи за кандидатстване или след класиране? – След класиране и след подписване на договор, задължително преди монтиране на уредите.
15. Кога се подава технически проект за газова инсталация-при подаване на документи за кандидатстване или след класиране?-  След класирането.

Често задавани въпроси-pdf

Прикачени файлове