Skip to main content

Popular

Recent

рег.№АБ-66-02-14/09.02.15г.

ДО ЕЛЕНА МАРКОВА МИНКОВА, собственик в ПИ 68134.4339.9797 по КККР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в техническа служба на район „Овча купел” – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 е изложена виза за проектиране , издадена на основание чл.140 ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.6 от ЗУТ от Главния архитект на гр.София за проектиране на на жилищна сграда с магазини/гаражи/ и подземен гараж в УПИ І кв.84 м.” Овча купел”, която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да я обжалват по реда на чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София-град с приложен документ за собственост.