Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РД-09-119/07.04.2015г.на Кмета на район „Овча купел” за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план- план за регулация и план за застрояване за м.“Юбилейна гора“, разработен в условията на чл.16 от ЗУТ, с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура, проект за вертикално планиране и оценки за пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта, изработени по реда на чл.210 от ЗУТ.

Документите в сайта на направление архитектура и градоустройство на СО:

http://sofia-agk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1060&Itemid=26