Skip to main content

Popular

Recent

До ЕВЕЛИНА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА, РОСЕН БОРИСОВ БОРИСОВ, собственици в ПИ 68134.4331.3907 по КККР в УПИ ХІ кв.39 м.”кв.Горна баня”

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че в техническа служба на район „Овча купел” – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 е изложена виза за проектиране , издадена на основание чл.140 ал.3 във връзка с с чл.134 ал.6 от ЗУТ, §2 ал.5 от ЗУЗСО от Главния архитект на гр.София, на двуетажна жил.сграда с гаражи в УПИ ХІ в кв.39 м.”кв.Горна баня”, която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да я обжалват по реда на чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София-град с приложен документ за собственост.