Skip to main content

Popular

Recent

Проект за подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Автомагистрала „Люлин”

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Автомагистрала „Люлин” от км 0+000 до км 19+135,21- теренно осигуряване с цел прилагане на мероприятията за подобряване на нарушени територии на трасето на обекта”. На територията на Столична община парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата на гр.София и с.Мало Бучино. Проектът е изложен в райони „Люлин” и „Овча купел”. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез райони”Люлин” и „Овча купел”.