Skip to main content

Popular

Recent

POK 19-ГР00-46/23.01.2019г.

ДО

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ И МАЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВИ, носители на вещни права в 68134.4336.556.1   по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК19-PA50-23/14.05.19г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПРЗ за XІ-555  и контактен УПИ Х-556 с образуване на нови УПИ ХІ-9518,жс и УПИ ХХ-9518,жс  от кв.9“в“ по плана на м.”Овча купел-актуализация”  .

Същите  се намират в отдел „УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.