Skip to main content

Popular

Recent

POK 18-ГР00-189/12/2018г.

ДО

АНТОАНЕТА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА, РАДОСТИНА ИВАНОВА ВАСЕВА, ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ВОЙНОВА, носители на вещни правав в ПИ 68134.4334.333 по К и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  изменение на план за регулация  и застрояване за УПИ ХХVІ-320, УПИ ХХVІІ-331 и УПИ ХХVІІІ-332 с образуване на нов УПИ ХХVІІІ-320,331,332 в кв.12 по плана на м.”Овча купел-актуализация”.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

          Приемното време :                 понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.