Skip to main content

Popular

Recent

POK 18-ГР00-123/11/15.11.2018г.

ДО

СПАС  ГРОЗДАНОВ  РАДИВОЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4333.959 и .1276 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ и РУП за УПИ І-963, ІІ-969, ІІІ-1268, ІV-1266 и ІХ-общ. в кв.515 , м.” ОВЧА КУПЕЛ-стар кв.50”.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

          Приемното време :                 понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.