Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че в бр.24/18.03.2014г. на „Държавен вестник” се съобщава , че е изработен проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ ІV-871,910 от кв.104б, ІV-за жс и коо от кв.104 и ПИ с ид. 68134.4333.9751 от КККР с образуване на нови УПИ ІV-9751 в кв.104б и УПИ Іза жс и коо в нов кв.104г, продължение на улица от о.т.77а до о.т.76, нова улица от о.т.75 до о.т.108

Проектът е изложен в сградата на р-н „Овча купел”. Писмени становища по проекта ще се приемат в р-н „Овча купел” в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”.