Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-431/2/02.12.2015г.

ДО СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ КРЪНЧЕВ, ВИОЛИН ИВАНОВ КРЪНЧЕВ, ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА КРЪНЧЕВА, НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ с идентификатор 68134.4141.2326 по КККР , в УПИ VІІ, кв.43 , м.” СУХОДОЛ”

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за Изменение на План за Регулация на УПИ VІІ-2326, УПИ VІІІ-2330 и УПИ ІХ-2313,2329 в кв.43 , м.”СУХОДОЛ”, която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Предложения, становища и възражения могат да подават заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщението в деловодството на „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.