Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-262/2/06.08.2015г.

ДО МИРОСЛАВА ТОДОРОВА ПОРТЕН, ЯВОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.9921

На основание чл.129 ал.3 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПРЗ за УПИ Х-98, УПИ ХІ-99, УПИ ХІІ-100, ХІІІ-101, УПИ ХІV-102, УПИ ХV-103, ХVІІ-106 в кв.34 , м.” ОВЧА КУПЕЛ”, одобрен със Заповед № АБ-83/ 30.11.15г., които можете да прегледате срещу документ за вещни права.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

На основание чл.215 от ЗУТ Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересо-вани лица в 14-дневен срок от съобщението до Административен съд- София чрез район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.