Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-209/3/13.11.2015г

ДО ЙОСИФ АЛКАЛАЙ, МИРНА БАРБАРА АЛКАЛАЙ, АНДРЕА АЛКАЛАЙ, носители на вещни права в ПИ 68134.4339.1206

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПР за УПИ Х-1385,1383 с образуване на нов УПИ Х-1383 в кв.40 , м.” ОВЧА КУПЕЛ” и Изменение на улична регулация за осигуряванена достъп до УПИ Х-1383 с нова улица тупик о.т.304В до о.т.304Е, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Становище, предложение, възражение може да се подаде от заинтересовано лице в 14-дневен срок от съобщението в деловодството на район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.