Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-207/3/23.01.2014г.

ДО ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ БАЛТИЙСКИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПР за УПИ ІV-323 и V-880 в кв.1 м. ” в.з.МАЛО БУЧИНО”, одобрен със заповед № АБ-19/ 20.03.14г. на Главния архитект на р-н”Овча купел” СО, които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения срещу заповедта на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението.

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложени документи,доказващи собствеността.