Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-1837/4/16.01.2014г.

ДО ИВО ВАЛЕРИЕВ ЙОРДАНОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПР с образуване на нови УПИ ХІХ-304,805, ХVІІ-1212 и ХVІІІ-1213 в кв.47 м.” в.з. ГОРНА БАНЯ”,одобрен със заповед №АБ-39/10.06.14г. на Гл.архитект на район”Овча купел”. Същите можете да прегледате срещу документи, доказващи собствеността.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението.

Възраженията се подават в район „Овча купел” с приложени документи, доказващи собствеността.