Skip to main content

Popular

Recent

Публикувана в Понеделник, 28 Юли 2014

АБ 94-00-181/45/28.05.2014г.

ДО НИНО ИВАНОВ ИВАНОВ , собственик в ПИ 68134.4339.354 УПИ V-354 в кв.41 м.”ОВЧА КУПЕЛ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.128 на ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПР за УПИ V-354 и VІ-355 в кв.41 м.” ОВЧА КУПЕЛ , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават до район „Овча купел” с приложен документ за собственост.