Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-1712/3/28.09.2015г.

ДО ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ТАФРАДЖИЙСКА, носителка на вещни права в ПИ 68134.4339.668

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

На основание чл.129 ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на план за регулация за УПИ ХІV-667 и УПИ ХІІІ-668 в кв.82 , м.” ОВЧА КУПЕЛ”, одобрен със Заповед № АБ-83/30.11.15г., които можете да прегледате срещу документи за собственост и самоличност.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

На основание чл.215 от ЗУТ Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересо-ваните в 14-дневен срок от съобщението до Административен съд- София чрез район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.