Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-95/9/29.12. 2015г.

ДО ЕВЕЛИНА ЛЮБЕНОВА МАХАМИД, собственичка в ПИ с идентификатор 68134.4173.26 ДО ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, СТЕФАН МИЛОТИНОВ ИВАНОВ, ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ, ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ, собственици в ПИ с идентификатор 68134.4173.32 по КККР, попадащи в нов кв.85 , м.” в.з. ГОРНА БАНЯ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.128, ал.10 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ПРЗ кв.85 , м.” в.з. ГОРНА БАНЯ ” УПИ І /нов/ , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.