Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-78/1/03.04.2013г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ с идентификатор 68134.4143.1036 по КККР м.”СУХОДОЛ”, р-н „ОВЧА КУПЕЛ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.128 ал.3 във връзка с чл.61 ал.3 от АПК Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за план застрояване на ПИ 68134.4143.1038 м.”Суходол”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.