Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-74/4/07.05.2014г.

До ЦВЕТАНА СПАСОВА ЕВСТАТИЕВА, носител на вещни права в ПИ 46721.3851.167 , попадащ в кв. 9 м.”с.МАЛО БУЧИНО” по плана на гр.София

УВАЖАЕМA ГОСПОЖO,

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на план регулация за УПИ ІV-167, УПИ ІІІ-166 и УПИ ХVІІІ-349 в кв. 9 м.”с.Мало Бучино”, одобрен със Заповед№ АБ-65 /29.08.14г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта по законосъобразност пред Административен съд- гр.София чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.