Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-72/1/16.12.2014г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ с идентификатор 68134 .4324.299 по КККР, находящ се в м.”в.з.ЛЮЛИН”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.128 ал.3 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПР за улица о.т.25б-о.т.25в и ПРЗ за ПИ46721.4324.4455 с образуване на нови УПИ ІІ-4455, ІІІ-4455, ІV-4455, V-4455 и улица-тупик от о.т.25д-о.т.25е кв.19б , м.” в.з.ЛЮЛИН” , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението.

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.