Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-69/8/18.03.2015г.

ДО ХРИСТО АТАНАСОВ КЪДРЕВ –ПИ с идентификатор 68134.4140.1324 по КККР , УПИ ХХ-1324, кв.40 , м.” кв. СУХОДОЛ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание чл. 129 ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПРЗ кв.40 , м.” кв. СУХОДОЛ” с нов УПИ ХХІІ-3934.17, одобрен със Заповед № РД-09-50-396/02.06.2014г. които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.