Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-37/27.06.2013 г.

ДО ОРЛИН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ- ПИ с идентификатор 68134.4333.969 по КККР , УПИ ІІ-963 кв.515 (50в), м.” ОВЧА КУПЕЛ-КВ.50”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви , че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПРЗ кв.515 , м.” ОВЧА КУПЕЛ” УПИ І- 963, ІІ-963, ІV-ощ., който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .  

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.