Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-3/3/02.02.2015г.

ДО ТЕОДОР МИЛАНОВ ПОПОВ, собственик на ПИ 68134.4169.16 и ПИ 68134.4169.17

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ПРЗ за УПИ ІV-нов в кв.80А м. “в.з.Горна баня”. ,одобрен със заповед №РД-09-50-18/13.01.15г. на Гл.архитект на район”Овча купел”. Същите можете да прегледате срещу документи, доказващи собствеността.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението.

Възраженията се подават в район „Овча купел” с приложени документи, доказващи собствеността.