Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66 02-271/2/09.07.2015г.

ДО ХЕЛМА РУШ РАЙНХАРД-АНГЕЛОВА, ИВАН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4335.1195 по КККР

На основание чл.129 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за Изменение на план за регулация на УПИ Іел.подст. и резервоари и образуване на нови УПИ XІV-1183 и ХV-1184 и План застрояване за УПИ XІV-1183 и ХV-1184 в кв.125 , м.” ФАКУЛТЕТА” , одобрен със Заповед№ РД 09-50-497/25.06.15г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Възражение може да се подаде от заинтересовани лица в 14-дневен срок от съобщението до Административен съд – София чрез район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.