Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-245/3/27.05.2014г.

ДО РАЙНА ТОНЧЕВА СТОИЧКОВА, ИРЕНА НИКОЛАЙЧЕВА НИКОЛОВА, ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА БАЛЕВСКА , НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ 68134.4327.1915 , попадащ в кв. 19 М.”КВ.ГОРНА БАНЯ” ПО ПЛАНА НА ГР.СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на план регулация за УПИ ХVІІІ в кв.19 м.”кв. Горна баня”, одобрен със Заповед№ АБ-46 /04.08.14г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от съобщаването пред Административен съд- гр.София чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.