Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-213/5/08.01.2014г.

ДО АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА САВОВА ,„КОРЕКТ СТРОЙ 2005” , БОРИСЛАВА СТАНИМИРОВА СТАНИМИРОВА – носители на вещни права в УПИ ХVІІІ-814 /ПИ с ид.68134.4332.814/ по КККР кв.115 М.”КВ.ГОРНА БАНЯ” ПО ПЛАНА НА ГР.СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.129 от Закона за устройство на територията и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПРЗ – изменение УПИ ІІ- 815 и УПИ ХХ- 814 и образуване на нов УПИ ІІ 9626,1518-за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи в кв.115 м.”кв. Горна баня”, одобрен със заповед №РД 09-50-880/17.12.13г. на Гл.архитект на гр.София , които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта на основание чл.215 от ЗУТ .

Възраженията се подават чрез район „Овча купел” до Административен съд гр.София с приложен документ за собственост.