Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-21/04.03.2015г.

ДО СТЕФКО БОРИСОВ АТАНАСОВ – ПИ с идентификатор 68134.4329.49 по КККР , попадащ в кв.55 м.”в.з.Горна баня”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложена Заповед РД 09-50-113/19.02.15г. на Гл.архитект на гр.София. Заповедта можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .Възраженията се подават в район „Овчакупел” до Административен съд София с приложен документ за собственост.