Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-166/5/05.06.2013г.

ДО СТЕФКА ЙОВЧЕВА ГЕШЕВА – ПИ 46721.3851.293 по КК ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ 46721.3851.290 по КК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

съобщаваме Ви, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПРЗ кв.16А , м.” Мало Бучино” – образуване на нов УПИ І-3851.818 и изменение на План за регулация на улица от О.Т.66, О.Т.67, О.Т.68 до О.Т.69 , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Възражение може да се подаде в 14-дневен срок от съобщението в район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.