Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-137/5/08.05.2013г.

ДО АЛБЕНА НАЙДЕНОВА ЙОРДАНОВА, БОРИСЛАВ ГЕРГИНОВ ЙОРДАНОВ, ВАЛЕРИ НАЙДЕНОВ ЙОРДАНОВ , собственици в ПИ с идентификатор 46721.3856.52 по КККР м.” МАЛО БУЧИНО”

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви , че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПРЗ улица о.т. 17-о.т.17а , УПИ VІІ-52 и УПИ VІІІ-52 за ПИ 46721.3856.52 и за улица о.т. 17д-о.т.17ж- о.т. 17з кв.23 , м.” МАЛО БУЧИНО”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.