Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-112/1/17.06.2013г.

ДО НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЪДАРЕВ – ПИ с идентификатори 68134.4333.561 по КККР, УПИ ІXза озеленяване кв.13 нов м.” ОВЧА КУПЕЛ-2”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен е изложен ИПРЗ кв.13 /нов/, м.” ОВЧА КУПЕЛ-2” УПИ VІ –105/нов/ , УПИ VІІ -120/нов/ , УПИ ІХ –за озел., който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.