Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ВК08-1573/02.10.2018г.

ДО

„ШОРИ 2005″ ООД , носител на вещни права в ПИ 68134.4332.545 по КК и КР

БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА, носител на вещни права в ПИ 68134.4332.538 по КК и КР

ГАБРИЕЛЕ КРИСТЛ, ГАБРИЕЛЕ КРИСТА, КОНСТАНТИН ЦЕКОВ, носители на вещни права

в ПИ 68134.4332.538 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

            Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел“ СО – бул.“Цар Борис ІІІ“ №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПРЗ за УПИ УПИ І-„за болничен комплекс“  (ПИ 68134.4332.529) с образуване на нови УПИ І-„за болничен комплекс“, УПИ XLIII-529, „за оо, жс, ап.хотел, пг и ш.тп“, УПИ XLIV- „болничен к-с“, УПИ  XLI-7(контактен)  кв.117 м.“кв.Горна баня“.

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време :    понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                                       четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.