Skip to main content

Popular

Recent

САГ16-ГР00-798/5/29.06.2016г.

ДО ЙОСИФ АЛКАЛАЙ, МИРНА БАРБАРА АЛКАЛАЙ, АНДРЕА АЛКАЛАЙ, носители на вещни права в ПИ 68134.4339.1206

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПР за УПИ Х-1385,1383 с образуване на нов УПИ Х-1383 в кв.40 , м.” ОВЧА КУПЕЛ” и Изменение на улична регулация за осигуряванена достъп до УПИ Х-1383 с нова улица тупик о.т.304-В до о.т.304-Е, одобрен със Заповед № РА50-398/22.06.2016г. на Главния архитект на гр.София, които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Възражения могат да се подават от заинтересовано лице в 14-дневен срок от съобщението до Административен съд- гр.София чрез район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.